TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
PHƯỜNG 3
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 15/08/2022

CƠ CẤU MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Bà Lê Thị Ánh Quyên
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam
Ông Trần Quốc Cường
Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam