Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 3   
NỘI DUNG
KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021
Chiều ngày 19/4/2019, HĐND phường 3 khóa X tổ chức Kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PHƯỜNG 3: HỌP HĐND KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Ngày 20.12.2018, Hội đồng nhân dân Phường 3, thành phố Sa Đéc, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 7, kỳ họp cuối năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3 GIÁM SÁT
Vào lúc 14h ngày 15.11.2018, tại Hội trường UBND phường 3, Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND phường tiến hành tổ chức buổi giám sát kết quả thực hiện việc xét vay vốn đối với Ban giảm nghèo và Đoàn thể ủy thác trong 2 năm ( 2016-2018 ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ PHƯỜNG 3 TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 7
Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại hội trường UBND phường 3 Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016- 2021 KỲ HỌP LẦN THỨ 6
Ngày 03/8/2018, Hội đồng nhân dân phường 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 6 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, phương hướng những tháng cuối năm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 5
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Ủy ban Măt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường phối hợp cùng thường trực HĐND Phường tổ chức cho HĐND TP và Phường Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2016 -2021
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Hội đồng nhân dân phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và thông qua các Nghị Quyết quan trọng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND PHƯỜNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Ngày 22, 23 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 phối hợp cùng thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức cho Đại biểu HĐND thành phố và phường tiếp xúc cử tri tại 02 điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3 và Văn phòng Ban nhân dân Khóm 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 3, KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Công văn số 32/HĐND-HC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc về việc tổ chức kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân Phường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 02 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP LẦN THỨ 4
Thực hiện theo kế hoạch số 08/KH-HĐND, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của HĐND Phường 3 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ tư HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Vào chiều ngày 03 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3. Hội đồng nhân dân phường tổ chức buổi họp Hội đồng nhân dân 02 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ tư HĐND Phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 3, họp lần thứ 04, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức kỳ họp lần thứ 04, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường giám sát hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường giám sát hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 3, họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân phường 3 tổ chức kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TiếpCuối